Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder:
         De bepalingen van de overeenkomst voor het verlenen van diensten.
         De hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst voor het verlenen van diensten en hebben voorrang op de bepalingen ervan.

Door een bestelling te plaatsen of door het online verzenden van een e-mail of bestelformulier erkent de opdrachtnemer de algemene voorwaarden.


De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, aanbieding, overeenkomst met en alle diensten en leveringen van:  Organisatie-Atelier Boven & Morbée Comm.V. (handelend onder de naam “Kolossaal”), de Borrekenslei 132 in 2930 Brasschaat.

De algemene voorwaarden kunnen ten allen tijde, zonder voorafgaande verwittiging, worden gewijzigd. Ze worden automatisch van kracht vanaf het ogenblik dat de opdrachtgever een nieuwe overeenkomst heeft gesloten.

Offertes
Offertes hebben een geldigheidsduur van 30 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum op de offerte.
De opgegeven prijzen zijn –tenzij anders is vermeld- steeds zonder BTW.

Betaling
Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar in Brasschaat, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 8 % per jaar op.

Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onvermijdbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor om de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

Betwisting over de uitvoering van de opdracht laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.

Andere lopende of geplande overeenkomsten kunnen door de opdrachtnemer –na ingebrekestelling- worden opgeschort of ontbonden.

De bedongen korting op het standaardtarief vervalt automatisch indien de opdrachtnemer de betalingstermijnen niet respecteert.

De vervaldag van de facturen bedraagt standaard 15 kalenderdagen, tenzij de factuur een andere vervaldag vermeld.

Betwistingen
In geval van betwisting behoudt Organisatie-Atelier Boven & Morbée Comm.V. zich het recht voor om het onderhavig geschil voor te leggen ter arbitrage voorafgaand aan een mogelijke gerechtelijke procedure.


Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen, waarbij het Vredegerecht Brasschaat bevoegd is.

Overige bepalingen: bewijs – privacy – rechten en verplichtingen
Elektronische communicatie tussen Adviesbureau Gui Boven en de opdrachtgever heeft dezelfde bindende kracht als een kennisgeving per gewone brief en wordt door beide partijen aanvaard als bewijsmiddel.

Organisatie-Atelier Boven & Morbée heeft het recht de bedrijfsnaam van de klanten/of een beschrijving van de aan de klant geleverde diensten als referentie te gebruiken voor promotionele doeleinden.

De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten tussen Organisatie-Atelier Boven-Morbée en de klant voortvloeien, kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Organisatie-Atelier Boven-Morbée.
 
Algemene voorwaarden geldig vanaf 29 september 2023.