Psychosociale risico's met werkmeter aanpakken

Structuur bepaalt welzijn op het werk

Kolossaal werkt systematisch met wetenschappelijk onderbouwde methodieken bij het analyseren van werkbaarheid, leiderschap, enz.

Om de psychosociale risico’s in kaart te brengen doen we beroep op het instrument Werkmeter dat door Workitects is ontwikkeld.

Samen met u en uw medewerkers gaan we op een participatieve wijze aan de slag om vanuit Werkmeter (© 2019 Workitects) antwoorden te vinden op de structuuroplossingen om een gewenste organisatiecultuur te ontwikkelen en om werkbaar werk mogelijk te maken.

Op 23 december 2022 publiceerde de SERV haar driejaarlijkse werkbaarheidsmonitor.  Lees hier het persbericht en het rapport er op na. De toename van de werkdruk zet zich door in bijna alle sectoren.

Werkmeter is een gevalideerd instrument dat door Workitects is ontwikkeld voor een complete analyse van het welzijn op het werk.
Met de medewerkersbevraging van Workitects, focussen we ons op jobinhoud en organisatiestructuur. Beide bepalen hoe iemand zich op zijn werk voelt en hoe goed hij in staat is om dat werk uit te voeren.

Door te peilen naar de aard en de beleving van het werk, krijg je inzichten over hoe het op de werkvloer staat met het stressniveau, de mate van tevredenheid, de betrokkenheid, de collegialiteit en veel meer.
Na de bevraging ontvangt u een uitgebreide analyse die Kolossaal gedetailleerd bij u toelicht. Bijkomend geven we u de handvatten mee om de opvolgmetingen van uw interventies zelf te kunnen interpreteren. We hechten er veel belang aan dat u dit kan doen in dialoog met de medewerkers. Gewapend met de inzichten uit Werkmeter, de input van uw medewerkers en ons advies, kan u gerichter aan de slag om de werkbaarheid te verbeteren in uw organisatie.

Betrokken medewerkers zijn de basis voor een performante organisatie. Ze denken mee, zijn flexibel en tonen een grote collegialiteit. Daarom zetten organisaties ook in op teamontwikkeling en de coachende vaardigheden van leidinggevenden. Toch zien we zaken als een hoog ziekteverzuim of regelmatige communicatieproblemen vaak terugkeren. Daarvan de symptomen herkennen en oorzaken aanduiden op een neutrale en accurate manier is niet evident. Uitmaken welke acties je kan ondernemen om je organisatie te verbeteren evenmin.

Door de link bloot te leggen tussen de organisatiestructuur en werkbeleving, bieden wij een antwoord. Werkmeter is de enige medewerkersbevraging die zowel inzicht geeft in de jobinhoud van de bevraagde medewerkers, als de bredere structuur van de organisatie. En dit op individueel, team, én organisatieniveau. Wij maken structuurkeuzes zichtbaar én tonen aan welk effect deze keuzes hebben op de jobkwaliteit.

Wetenschappelijk onderbouwd

Workitects onderzoekt nu al meer dan 10 jaar arbeidsorganisatie via medewerkersbevragingen. Daarvoor baseert Workitects zich altijd op de meest recente wetenschappelijke inzichten rond werkbaarheid en organisatiestructuur en dit benaderen zij vanuit de psychologie, organisatiewetenschappen en economische bedrijfskunde.

Ruime praktijkervaring

De ontwikkeling van Werkmeter is het resultaat van jarenlange praktijkervaring. Als expertisecentrum voerden zij bij meer dan honderd organisaties in alle sectoren van de economie dergelijke bevragingen uit. Daardoor weten zij welke input nodig is om doeltreffende acties te definiëren die de werkbaarheid verbeteren.

Volwaardige meting psychosociale risico’s

De bevraging en rapportering beantwoordt ook aan de eisen voor een psychosociale risicoanalyse. Een leuk ‘extraatje’, want “Werkmeter” gaat natuurlijk verder dan dat.

Niet de zoveelste engagement survey

Werkmeter bevraagt hoe mensen hun werk beleven en legt verbanden met de organisatiestructuur. Werkmeter is de enige bevraging die deze combinatie maakt tussen inzichten in jobontwerp en arbeidsorganisatie. Samen met u maken we oorzaken transparant van de structurele werkverdeling op individueel, team en organisatieniveau. Daar knopen we concrete verbeteracties aan vast zodat u écht aan de werkbaarheid kan werken.

Anonimiteit gewaarborgd

We hechten veel belang aan de anonimiteit van respondenten. We rapporteren daarom nooit individuele antwoorden, maar tonen enkel gemiddelden per team of afdeling. Kolossaal onderschrijft de Privacy Policy van Workitects.

Financieel haalbaar

Werkmeter komt in aanmerking wanneer je gebruik wil maken van werkbaarheidscheques.

Wilt u meer weten?

Wij beantwoorden graag al uw vragen en bekijken hoe u met Werkmeter de verplichte psychociale riscico’s in kaart kan brengen.